Zoek

Privacy verklaring

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens 

 

Volgens de wetgeving mag de Katwijkse Reddingsbrigade (De KRB) alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De KRB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

 

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; 
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving); 
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de KRB, waarbij de KRB erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers; 
  • het maken van studies, modellen en statistieken; 
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de KRB, bijvoorbeeld bij geschillen; 
  • het verzorgen en verbeteren van de website door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens; 

 

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens 

 

De KRB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de KRB de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. 

 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij mogelijk persoonsgegevens van u. De KRB verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De KRB verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. U wordt lid van De KRB als u zich aanmeldt bij de KRB. In dat geval registreert de KRB van u in ieder geval naam, adres, geboortedatum en geslacht, en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). Van haar (volwassen) leden registreert de KRB de behaalde PvB’s, diploma’s en licenties, alsmede de beschikking over relevante documenten (zoals Verklaring omtrent gedrag (VOG), rijbewijs of EHBO-diploma). 

 

De doelen zijn: 

 

 • om contact met u te kunnen opnemen; 
 • om u informatie te sturen; 
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten; 
 • voor het organiseren van opleidingen en examens; 
 • voor het uitvoeren van de administratie; 
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht; 
 • voor het uitvoeren van de anti-dopingregels; 
 • voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; 
 • voor de deelname aan bondswedstrijden en de monitoring ten behoeve van de  ontwikkeling van de topsporters; 
 • voor het deelnemen aan overige bondsactiviteiten (zoals toezicht en hulpverlening bij  evenementen). 

 

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het bestuurlijke contact tussen De KRB en Reddingsbrigade en voor de organisatie van KRB-vrijwilligerswerk, om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. 

 

Indien u geen prijs stelt op informatie van de KRB of als u uit onze registratie wilt worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar: info@krb.nl

 

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de KRB dan kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de KRB verstuurt. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

 

De KRB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, als bepaald in artikel 32 van de AVG. 

 

Uitwisseling persoonsgegevens 

 

 1. Doorgeven en ontvangen persoonsgegevens binnen de KRB 

 

 • de KRB kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen de diverse commissies van de KRB, Reddingsbrigade of met de diverse bondsfunctionarissen. Daarbij zijn zowel medewerkers als vrijwilligers betrokken. 
 • de KRB legt hun geheimhouding op en zorgt voor  een adequate beveiliging van uw gegevens. 
 • de KRB ziet erop toe dat binnen haar commissies de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. 
 • de KRB kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen. 

 

 1. Doorgeven en ontvangen persoonsgegevens buiten de KRB 

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij (geanonimiseerde) persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn Reddingsbrigade Nederland, de International Lifesaving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de KRB of wanneer de KRB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. 

 

Voor de volgende processen, producten en diensten schakelt de KRB verwerkers en eventueel sub verwerkers in: 

 

 • hosting van de website van de KRB en SAR-Katwijk; 
 • hosting van de operationele applicaties voor uitvoering en rapportage van de primaire taken van de KRB; 
 • ledenadministratie en financiële administratie; 
 • communicatie (waaronder e-mailnieuwsbrieven); 
 • inschrijving voor evenementen. 

 

 1. Geen commercieel gebruik 

 

De KRB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

 

Correctheid opgegeven persoonsgegevens 

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De KRB kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website(s) of delen ervan ontzeggen. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

 

De KRB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het uitgangspunt is daarbij dat persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na de einddatum van het lidmaatschap worden bewaard. 

 

Voor juiste werking van de operationele applicaties blijven relatienummer, voornaam, geslacht en geboortedatum ook na deze tijd bewaard. 

 

Indien u aangeeft behoefte te hebben dat de KRB u kan bereiken voor activiteiten voor oud leden blijven uw achternaam, adres en email bewaard. 

 

Fotografie 

 

Bij activiteiten van de KRB kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Doel hiervan is het promoten van het reddingswerk in het algemeen, De KRB of specifiek de betreffende activiteit. Bij inschrijving voor de activiteit gaat u akkoord met het publiceren van dergelijke foto’s voor dit betreffende doel. 

 

Privacyrechten 

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming dan kunt u deze te allen tijde intrekken. 

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken (onder vermelding van ‘Privacy’) sturen aan: 

 

Katwijkse Reddingsbrigade 

Postbus 2005 

2220 BA Katwijk aan Zee 

 

Of per e-mail aan info@krb.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. 

 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen 

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig voor een update. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2020.

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

De Katwijkse Reddingsbrigade werkt in het operationele gedeelte onder de naam Lifeguard Katwijk. Dit om de internationale aard van ons werk goed te uiten.

STRANDPOSTEN
De KRB beschikt over 2 nieuwe posten die in de zomer fulltime worden bemand door 11 mensen voor het uitvoeren van diverse taken zoals uitkijk zitten, patrouilleren, hulpverlenen, en vermiste kinderen terugbrengen bij hun ouders.

Zoeken